k

If you’d like to try an alternative to classic porcelain, then Tonda is the perfect complement to your home.

Newsletter


Follow us

instagram

Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 360 zł

Search

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 17.11.2016 r.

 

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym www.boguslavskaya.co oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
1.2. Sklep internetowy www.boguslavskaya.co (dalej: Sklep Internetowy) dostępny jest pod adresem internetowym: www.boguslavskaya.co
1.3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Yuliyę Boguslavską-Majszyk, zam. ul. Zakładowa 11F/16, 50 – 231 Wrocław, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą YULIYA BOGUSLAVSKA-MAJSZYK z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zakładowa 11F/16, 50 – 231 Wrocław, NIP: 8952092605, REGON: 365339589 oraz adresem do doręczeń: Zakładowa 11F/16, 50-231 Wrocław, adres e-mail do kontaktu: julia@boguslavskaya.co (dalej: „Sprzedający”)
1.4. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż ceramicznych, dekoracyjnych artykułów gospodarstwa domowego (dalej: „Produkty”). Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad.
1.5. Serwis internetowy umożliwia:
– pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym
– składanie ofert zakupu przez osoby korzystające z serwisu internetowego (dalej: „Kupujący”)
1.6. Dostępne za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt. 1.2. informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz są zaproszeniem do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (dalej: „Zamówienie”).
1.7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest podanie następujących danych:
– imienia i nazwiska (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: pełnej nazwy firmy, w przypadku osób prawnych: nazwy i numeru wpisu do KRS)
– adresu do doręczeń
– danych do kontaktu – numeru telefonu lub adresu e-mail

1.8.1 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta lub podczas składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania w nim zakupów.

1.8.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

1.8.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, a to Yuliya Boguslavska-Majszyk,
ul. Zakładowa 11F/16, 50 – 231 Wrocław, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą YULIYA BOGUSLAVSKA-MAJSZYK z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zakładowa 11F/16, 50 – 231 Wrocław, NIP: 8952092605, REGON: 365339589.

1.8.4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów objętych zamówieniami Klienta, , również w celach marketingowych jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

1.8.5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy na adres e-mail: julia@boguslavskaya.co

1.8.6. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w związku z zamieszczaniem opinii, recenzji Produktów w Sklepie internetowym stosownie do treści § 3 Regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

1.8.7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

1.8.8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w Polityce ochrony informacji udostępnionej na stronie Sklepu internetowego.

1.8.9. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu podczas rejestracji Indywidualnego konta Klienta lub w późniejszym terminie w odpowiedniej zakładce na stronie Sklepu internetowego. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient prze nieograniczony czas otrzymywać będzie cyklicznie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.

1.8.10 Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola opcjach posiadanego Indywidualnego konta Klienta (odnośnik Newsletter) lub przesyłając Sprzedawcy odpowiednią informację na adres e-mail: julia@boguslavskaya.co

1.9. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działanie osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących z niego korzystać.
1.10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.
1.11. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego, w tym przez filtry antyspamowe.
1.12. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupującego oraz służą opracowywaniu ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

II. Zamówienia

2.1. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje osobowość prawną. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.
2.2. Zawarcie umowy sprzedaży (dalej: „Umowa”) pomiędzy Kupującym a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia (dalej: „Formularz Zamówienia”) w Sklepie Internetowym.
2.3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Kupującego Produktu do koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje przez wykonanie dwóch, kolejno następujących po sobie kroków:
– uzupełnienie pól niezbędnych do dokonania Zamówienia i wysyłki Produktu
– kliknięcie w przycisk „ Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
2.4. Kliknięcie przez Kupującego w przycisk, o którym mowa powyżej kończy procedurę zamówienia i jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, że Formularz Zamówienia został wypełniony prawidłowo.
2.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie przesyłając Kupującemu e-mail z oświadczeniem o otrzymaniu Zamówienia, na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia i jednocześnie przekazuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta ww. wiadomości e-mail zostaje zawarta między Sprzedającym a Kupującym Umowa sprzedaży.

 

III. Płatności

3.1. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w polskich złotych (PLN), zawierają podatki i nie uwzględniają kosztów dostawy. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a w przypadku gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
3.2. Kupujący może dokonać zapłaty za Produkt w następujący sposób:
– przelewem zwykłym – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 12 1140 2004 0000 3702 7855 5189
– płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty
– płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego Produktów pod adresem Zakładowej 11F/16, 50-231 Wrocław.
– poprzez usługę płatności internetowych PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
3.3. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji płatności przelewem lub płatności gotówką przy odbiorze osobistym Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
3.4. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
3.5. Sprzedający na życzenie Kupującego wystawia faktury VAT, wówczas niezbędne jest podanie przy wypełnianiu Formularza Zamówienia numeru NIP Kupującego.

 

IV. Dostawy

4.1. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:
– za pośrednictwem kuriera (przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa)
– za pośrednictwem poczty
– odbiór osobisty dostępny pod adresem: Zakładowej 11F/16, 50-231 Wrocław.
4.2. Kupujący dokonuje wyboru jednego z wyżej wymienionych sposobów dostawy poprzez wybór odpowiedniej pozycji w Formularzu Zamówienia.
4.3. Dostawa Produktu jest odpłatna.
4.4. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi od 1 do 4 dni roboczych. Liczony jest następująco:
– w przypadku wybrania przez Kupującego opcji płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego
– w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
– w przypadku płatności za pośrednictwem PayU – od momentu zaksięgowania przez system płatności.

4.5. Sprzedawca na życzenie Kupującego udostępnia numery listów przewozowych dotyczące zamówionych przez Kupującego Produktów.
4.6. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny i możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru.
4.7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Produktu liczy do 7 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.

V. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

5.1. Kupujący będący Konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu odstąpić od zawartej ze Sprzedającym Umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych, niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia. Ponadto konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
5.2. Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (jak również stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) lub przez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w pkt. 1.2 Regulaminu, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego do korespondencji lub adres e-mail, wskazane w pkt. 1.2.
5.3. Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5.4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
5.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5.6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że uzyskał zgodę Konsumenta na inny sposób zwrotu, niewiążący się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba, że Sprzedający sam zaproponował, że odbierze Produkt. Adres do zwrotu Produktów: ul. Zakładowa 11F/16, 50 – 231 Wrocław
5.8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

VI. Reklamacje

6.1. Sprzedający ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Konsument będący Kupującym, który dokonał Zamówienia Produktu, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji.
6.2. Reklamacje należy składać na adres: ul. Zakładowa 11F/16, 50 – 231 Wrocław
6.3. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej u Sprzedającego, Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych (dane teleadresowe SPSK są dostępne na stronie www.uokik.gov.pl) oraz skorzystania z mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (lista WIIH jest dostępna na stronie www.uokik.gov.pl).

 

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
7.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiany nie ograniczają praw nabytych przez Kupującego przed wejściem zmian w życie.
7.3. O każdej zmianie Regulaminu Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, przy czym wiadomości ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych oraz poprzez wysłanie zmian Regulaminu na adres e-mail podany przez Kupującego. Poinformowanie, o którym mowa powyżej nastąpi nie później, niż na 14 dni przez wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
7.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17.11.2016 r.  i dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

[w treści]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

You don't have permission to register
X